Laatste bijwerking: December 2018

Deze pagina vermeldt de gebruiksvoorwaarden voor uw gebruik van de website www.balneum.nl (hierna, de “Site“), hetzij als bezoeker hetzij als geregistreerde gebruiker.

1. Pagina eigendom

Deze Site is ontwikkeld en is eigendom van Almirall BV., een vennootschap met maatschappelijke zetel te Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht, met BTW nummer NL 808603711B01. (“Almirall”, “ons”, “onze”).

U kunt contact met ons opnemen op het telefoonnummer (+31) 030-7991 155.

2. Toegang tot de Site

De Site wordt aangeboden onder deze Gebruiksvoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast of aangevuld (hierna, de “Overeenkomst“). Uw gebruik en uw inschrijving op de Site impliceert dat u deze Overeenkomst onvoorwaardelijk aanvaardt en naleeft. Indien u niet akkoord gaat met de Overeenkomst dan verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Site.

Voor het gebruik van sommige diensten die worden aangeboden op deze website kunnen specifieke voorwaarden gelden, die in elk afzonderlijk geval worden aangegeven.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen inzicht, de diensten die wij via deze Site aan u aanbieden te weigeren, op te schorten, te wijzigen of te beëindigen.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle voorzieningen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Site. U bent er ook verantwoordelijk voor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de Site via uw internetconnectie op de hoogte zijn van deze Overeenkomst, en dat zij deze naleven.

De informatie die op de Site wordt vermeld en gepost, evenals de communicatie via de Site, moet worden beschouwd als een elektronische communicatie. U gaat er hierbij mee akkoord dat wij elektronisch met u communiceren, in overeenstemming met de lokale privacywetgeving, en dat dergelijke communicatie, alsook nieuws, kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, gelijkwaardig is aan schriftelijke communicatie en dezelfde rechtskracht en rechtsgevolgen heeft als een schriftelijke communicatie ondertekend door de verzendende partij.

3. Toelatingsvoorwaarden

Deze Site is niet beschikbaar voor minderjarigen (personen onder de 18 jaar, of anders bepaald door de toepasselijke wetgeving), of personen of organisaties die geen wettelijk bindende contracten, voorwaarden, verplichtingen, verklaringen en/of garanties kunnen aangaan onder de toepasselijke wetgeving. Indien u niet aan deze vereiste voldoet dan verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Site.

U verklaart dat u geen belangenconflict heeft bij het gebruik van deze Site en dat u niet gebonden bent door eender welke verplichting die u weerhoudt van het gebruik van de Site.

4. Gebruik van de Site

Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst, begrijpt u dat de  Site uitsluitend beschikbaar is voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en dat u ermee instemt dat u de Site alleen zult gebruiken voor rechtmatige doeleinden en in overeenstemming met de Overeenkomst en de van toepassing zijnde wetgeving.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies welke u zou kunnen lijden in verband met het gebruik dat u maakt van de Site voor commerciële of bedrijfsdoeleinden of andere doeleinden die niet specifiek zijn opgenomen in het toegestane gebruik van deze Overeenkomst.

Wanneer u deze Site gebruikt, stemt u er onder andere mee in:

(i) Dat u niet een ongeldig of niet-toegestaan e-mailadres of fysiek adres gebruikt.

(ii) De inhoud van de Site niet te downloaden, reproduceren, veranderen, kopiëren, verdelen, verkopen of aan te vullen voor commercieel gebruik, noch deze te verstrekken aan een commerciële bron, noch enig onderdeel van de Site of zijn inhoud te wissen of te wijzigen, met inbegrip van de software.

(iii) U te onthouden van het wijzigen, ontwijken, of manipuleren van enig beschermingsinstrument of beveiligingssysteem dat op de Site kan zijn geïnstalleerd.

(iv) Deze Site niet te gebruiken voor oneigenlijke, onwettige, frauduleuze of ongeoorloofde doeleinden.

(v) Geen afgeleid product te creëren, reverse engineering of assemblage toe te passen of op een andere manier te proberen om een broncode van de Site op te sporen.

(vi) Geen materialen in te dienen die de intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten van derden kunnen schenden (zonder dat u de eigenaar of licentiehouder bent of hiertoe anderszins gerechtigd bent) of die kunnen leiden tot een schending van vertrouwelijkheidsverplichtingen die u bent aangegaan.

(vii) De Site niet te misbruiken of de goede werking ervan niet te verstoren door het introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.

(viii) Ons geen ongevraagde promotiematerialen te sturen (spam).

(ix) Geen van toepassing zijnde lokale, nationale of internationale wetten of verordeningen te schenden, en geen gedragscodes te schenden die op u van toepassing kunnen zijn.

Onverminderd enig recht of wettelijke vordering die ons zou toekomen, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot de Site, tijdelijk of permanent te verbieden in geval u deze Overeenkomst schendt, naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendomsrechten over alle informatie op de Site, grafische ontwerpen, logo’s, tekeningen, handelsmerken, afbeeldingen, indexen en broncodes zijn onze eigendom, met uitzondering van inhoud die eigendom is van derden, tot welke u toegang kunt hebben via links, dit betekent dus dat alle rechten voorbehouden zijn. De handelsmerken en merknamen weergegeven op deze Site zijn ons eigendom of eigendom van dochterondernemingen van Almirall en u mag deze niet reproduceren zonder onze toestemming.

Niettegenstaande het bovenstaande verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke en beperkte licentie om de Site te gebruiken,te bekijken en te printen, en dan alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u de auteursrechtvermelding niet verwijdert of verbergt en dat u de bron en het auteurschap vermeldt, naargelang het geval. U mag de papieren of elektronische kopieën van materialen die u heeft geprint of gedownload op geen enkele wijze wijzigen, en u mag illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische elementen niet afzonderlijk van enige begeleidende tekst gebruiken.

Wanneer u een onderdeel van de Site print, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk vervallen en moet u, naar onze keuze, alle kopieën die u van de materialen heeft gemaakt terugsturen of vernietigen. Wij kunnen deze licentie op elk moment intrekken, zonder voorafgaande kennisgeving. Zoals reeds hierboven vermeld, omvat deze licentie niet het kopiëren of verdelen, doorverkopen of commercieel gebruiken van deze Site of zijn inhoud. Wij behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

5. Privacy

De informatie die wij verkrijgen via uw gebruik van de Site, via de aanmeldingsprocedure of via uw navigatie, is onderworpen aan onze Privacyverklaring.

6. Websites en inhoud van derden

De links op deze Site kunnen de gebruiker naar andere websites leiden beheerd door derde  partijen ten aanzien van wie wij geen controle hebben. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud of de voorwaarden van deze websites en toegang tot die websites via deze Site impliceert niet dat wij hun inhoud aanbevelen, monitoren of goedkeuren. Uw gebruik van dergelijke websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van deze websites.

7. Vrijstelling van aansprakelijkheid

Wij informeren u dat de materialen en informatie op deze Site en in alle elektronische communicatie verzonden door deze Site, enkel opgenomen zijn voor informatieve doeleinden, en dat deze niet voldoende zijn voor besluitvorming of voor het bepalen van standpunten voor specifieke gevallen. Bovendien zijn deze niet bedoeld als medisch of gezondheidsadvies, of om te gebruiken voor een medische diagnose of behandeling. Zij kunnen niet worden gebruikt ter vervanging van professioneel advies en diensten van een gekwalificeerde medische professional. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door of verband houdend met het gebruik van deze informatie.

Hoewel wij ernaar streven het materiaal op de Site nauwkeurig en bijgewerkt te houden, moet u er rekening mee houden dat dit misschien niet de meest recente informatie is over de diensten die wij aanbieden en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige schade of verlies die verband houdt met de nauwkeurigheid, volledigheid en tijdige beschikbaarheid van de informatie op de Site. In dit verband kan het materiaal worden gewijzigd, uitgebreid of geactualiseerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze Site of andere inhouden waartoe men toegang kan hebben via de Site, noch hebben wij het recht of maken wij er aanspraak om op de inhoud en informatie van deze Site te controleren of er toezicht op te houden.

Uw gebruik van de Site is gratis. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, vorderingen, uitgaven of andere kosten (waaronder redelijke advocatenhonoraria) die u lijdt of moet maken bij het gebruik van deze Site of ten gevolge van een vordering van een derde verband houdend met uw gebruik van deze Site en de hierop aangeboden diensten, noch voor enige actie die wordt ondernomen op basis van de informatie die hierop wordt verstrekt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade veroorzaakt door een aanval, virus of ander schadelijke materiaal dat uw computeruitrusting, programma’s of gegevens kan infecteren, ten gevolge van uw gebruik van deze Site of websites van derden via de link die is opgenomen in deze Site.

Wij ondernemen redelijke inspanningen om deze Site beschikbaar te laten zijn maar van tijd tot tijd kunnen wij genoodzaakt zijn om uw toegang te onderbreken of te beperken of om inhoud te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van gebruik voortvloeiend uit deze acties.

Uw gebruik van de Site is op eigen risico. De inhoud van de Site wordt verstrekt “AS IS”, wat betekent dat wij geen expliciete of impliciete garanties geven, waaronder geen garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of garanties op niet-inbreuk, uitgezonderd zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst, met betrekking tot de diensten aangeboden via deze Site en de inhouden op deze Site.

U verklaart en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij of onze dochterondernemingen en eender wie van onze respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers, in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor directe, indirecte, speciale, incidentele schade, gevolgschade of straffende of vaste schadevergoeding, waaronder, maar niet beperkt tot, enige winstderving, verlies van gegevens of verlies van goodwill, van welke oorzaak dan ook. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving.

8. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons en onze dochterondernemingen, evenals eender wie van onze respectieve functionarissen, bestuurders, werknemers, consultants, dienstverleners en medewerkers, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen verliezen, kosten, uitgaven, schade en andere schulden of vorderingen (inclusief redelijke advocatenhonoraria) voortvloeiend uit of verband houdend met (i) uw schending van deze Overeenkomst, (ii) uw gebruik van de Site of (iii) enige vordering van derden die stelt dat u ons iets gestuurd heeft wat de rechten van derden schendt (waaronder intellectuele eigendomsrechten).

9. Veiligheid

Wij handhaven gegevensbeschermingsniveaus die in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde wetgeving en hebben de technische voorzieningen getroffen op dit gebied om verlies, onrechtmatig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de gegevens die u via de website verstrekt, te voorkomen, hoewel beveiligingsmaatregelen op het Internet niet onfeilbaar zijn.

10. Bijkomende voorwaarden

Voor sommige van de diensten die beschikbaar zijn via de Site kunnen specifieke voorwaarden gelden van Almirall of onze dienstverleners. In dit verband zult u worden verzocht deze specifieke voorwaarden die gelden voor die bepaalde dienst te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen die voorwaarden en deze Overeenkomst, prevaleert deze Overeenkomst.

11. Wijzigingen

Wij passen de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd aan dus wij raden u aan ze regelmatig te raadplegen.

12. Van toepassing zijnde wetgeving en rechtsgebied

Deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht (met uitsluiting van de regels betreffende de rechtskeuze) en juridische procedures voortvloeiend uit deze Overeenkomst vinden plaats voor de rechtbank van Amsterdam.